ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия регулират отношенията между „ОРТО СТАР“ ООД, ЕИК: 160076053, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Оборище“ №47, (наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО) от една страна, и ползвателите на уебсайта www.orthostarbg.com, (наричани по-долу КЛИЕНТИ), които използват информационните или търговски услуги, предлагани от „ОРТО СТАР“ ООД.

Моля запознайте се с настоящите Общи Условия преди да използвате уебсайта www.orthostar-bg.com (Уебсайта).

Тези общи условия са обвързващи за всички КЛИЕНТИ. От своя страна, ползвайки Уебсайта, КЛИЕНТИТЕ поемат задължение да спазват изискванията на настоящите условия в отношенията си с ДРУЖЕСТВОТО. В случай на несъгласие с тези общи условия, КЛИЕНТИТЕ следва да преустановят ползването на Уебсайта.

I. Данни за доставчика

Наименование: „ОРТО СТАР“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Оборище“ №47

Данни за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Оборище“ №47, email: orthostar@abv.bg, телефон: +359 888 236 269

Вписване в търговския регистър: ЕИК 160076053

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG160076053

II. Права на интелектуална собственост

Съдържанието на уебсайта www.orthostar-bg.com, дизайнът на уебсайта, всички публикувани материали, както в текстова форма, така и във визуална или аудио-визуална форма – напр. настоящите общи условия, снимки, графични изображения, схеми, таблици, лога, видеоклипове и др., са обект на изключителни права на интелектуална собственост, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО, или се ползват от ДРУЖЕСТВОТО, по силата на надлежно преотстъпени права от трети лица. Използването на обектите на интелектуална собственост, посочени в предходните изречения, без изричното предварително писмено съгласие на правоносителите е забранено. По отношение на КЛИЕНТИТЕ е забранено също така възпроизвеждането чрез какъвто и да е способ, разпространението или преработката на УЕБСАЙТА както в неговата цялост, така и на всяка отделна част или елемент от УЕБСАЙТА. Несъобразяването с горепосочените забрани може да доведе до нарушения на правата на интелектуална собственост, за което ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да потърси обезщетение в пълен размер за претърпените вреди, както и да потърси защита от нарушителите както по административен ред, така и по реда, предвиден в Наказателния кодекс на Република България.

III. Използване на уебсайта

Чрез уебсайта www.orthostar-bg.com КЛИЕНТИТЕ могат да получат информация относно продукти и услуги, предлагани от ДРУЖЕСТВОТО, да се уведомят за характеристиките на предлаганите продукти и услуги, както и да получат информация за приложимите условия за поръчка и доставка. При използване на УЕБСАЙТА КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват настоящите Общи Условия и всички приложими разпоредби на българското и международното законодателство.

IV. Промени в съдържанието на уебсайта

ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време да променя съдържанието на уебсайта, да актуализира каталога от продукти, както и да променя, прецизира или коригира описанието на предлаганите продукти и услуги.

V. Продукти

Продуктите, предлагани от ДРУЖЕСТВОТО и представени на УЕБСАЙТА, са предназначени за извършване на професионална дейност. Професиите, които използват предлаганите продукти, включват лекари по дентална медицина, ортодонти, зъботехници и други професии в сферата на денталната медицина. Поради горепосоченото, КЛИЕНТИТЕ на ДРУЖЕСТВОТО нямат статута на „потребители“ по смисъла на Закона за защита на потребителите. Съответно, този закон и неговите изисквания не са приложими в отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТИТЕ във връзка с предлаганите продукти за професионална употреба.

ДРУЖЕСТВОТО притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна Агенция по Лекарствата.

VI. Поръчка

Уебсайтът на Орто Стар ООД – www.orthostar-bg.com е създаден единствено с цел представяне на продуктовия ни каталог, представяне на нашите услуги и улесняване на комуникацията с клиентите. Уебсайтът няма функция на електронен магазин и чрез неговия интерфейс не могат да се правят поръчки. Поръчки могат да се извършват по телефон, чрез електронна поща, както и на място в търговските ни обекти.

VII. Условия за доставка
 • След приемане и потвърждаване на Вашата поръчка, Вие ще я получите по един от следните два начина:

– чрез представител на фирмата

– с наложен платеж чрез куриерските фирми Спиди и Еконт – съобразно тарифата на избрания от Вас куриер. Пратката може да Ви бъде доставена до офис на куриер или до посочен от вас адрес.

 • Минималната стойност на поръчка, за да бъде придвижена за изпълнение е 10 лв. с ДДС.

 • Поръчки, приети до 17:30ч., се изпращат в рамките на същия работен ден и се доставят на следващия.

 • Поръчки, получени след 17:30ч., се изпращат на следващия работен ден.

 • Поръчки, получени в почивен ден, се изпращат в първия последващ работен ден и се доставят на следващия.

 • Посочените по-горе срокове не важат в случай, че поръчаните продукти не са налични.

 • Когато наличността на даден продукт е изчерпана и се очаква бъдеща доставка или в случай на непредвидени обстоятелства, които затрудняват дейността на екипа, който обработва поръчките, посочените по-горе срокове за изпращане и доставяне на продукти могат да бъдат по-дълги.

 • „Орто Стар“ ООД не носи отговорност при предоставени неверни или неточни данни от клиент (неточни имена, телефон, адрес или e-mail адрес). При фактическа невъзможност да се свържем с Вас за потвърждаване на поръчката, то тя ще се счита за невалидна и съответно няма да бъде обработена и изпратена.

 • Доставката на поръчка на стойност над 100 лв. с ДДС и тегло до 5 кг. на продукти, които не са в промоция, е БЕЗПЛАТНА за Вас за всички населени места в Република България.

 • Цената на доставката се определя от теглото на пратката и населеното място на доставката, съгласно тарифите на куриерската фирма и се заплаща на куриерската фирма.

 • Начинът на плащане уточняваме след обратна връзка с Вас.

 • В случай, че желаете продуктите да бъдат доставени с куриерска фирма, различна от посочените по-горе, моля да уточните това при разговора за потвърждаване на Вашето запитване.

 • Можете да получите поръчаните от Вас продукти и на място в офиса на „Орто Стар“ ООД на адрес: гр. Асеновград, ул.”Оборище” 47.

 • Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те зависят от начина на доставка, тарифите на куриерските фирми и не се начисляват в дължимата към „Орто Стар” ООД сума, а се заплащат на куриера.

 • „Орто Стар“ ООД не носи отговорност при забава от страна на куриерската фирма. “Орто Стар” ООД също така не носи отговорност за повредени при транспортирането с куриер стоки.

 • При констатиране на несъответствие на получените стоки с потвърдената от нас поръчка, молим да ни уведомите до 24 часа след получаването на пратката.

VIII. Ограничения на отговорността на Дружеството

ДРУЖЕСТВОТО не гарантира, че настоящия Уебсайт ще бъде постоянно достъпен за КЛИЕНТИТЕ и не носи отговорност в случай, че Уебсайтът е недостъпен или отделна негова функционалност е ограничена.

Информацията, публикувана на Уебсайта е проверена, но ДРУЖЕСТВОТО не гарантира отсъствието на грешки, неточности или пропуски. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, публикувана на Уебсайта в който и да е момент.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които настоящият Уебсайт препраща.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност в случай, че ползватели на Уебсайта причинят вреди на трети лица.

IX. Форсмажорни обстоятелства

Никоя от страните по настоящите Общи Условия няма да носи отговорност към другата за неизпълнение на свои задължения, когато подобно неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорните обстоятелства представляват непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, които са извън контрола на страните, и които правят изпълнението на съответните задължения невъзможно. Форсмажорните обстоятелства следва да са настъпили след възникването на съответните задължения.

X. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

тел.: 02/91 53 519

e-mail: kzld@cpdp.bg

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: 02/890 35 55

e-mail: bda@bda.bg

XI. Разрешаване на спорове

Всички възникнали спорове между страните по настоящите Общи Условия ще се решават чрез водене на преговори и постигане на взаимно съгласие. В случай, че страните не успеят да разрешат възникналите спорове по горепосочения начин, те ще бъдат отнесени за решаване пред компетентните български съдилища.

 

XII. Приложимо право

Спрямо настоящите Общи Условия се прилагат правилата на българското законодателство. За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

 

XIII. Заключителни разпоредби

Евентуалната недействителност на отделна разпоредба от тези Общи Условия няма да доведе до недействителността на самите Общи Условия или на останалите разпоредби, които не са засегнати от недействителността.

Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни или допълвани от ДРУЖЕСТВОТО.